இயந்திரங்கள் தொழில்நுட்பம்

முதல் பட்டறைக்கு மொத்தம் 48 இயந்திரங்களுடன் ஷெங்ளின் 4 அரை-ஆட்டோ உற்பத்தி வரிசையையும் பழைய தொழிற்சாலையில் 4 உற்பத்தி வரிசையையும் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களும் ஒரு இயந்திரத்தை கையாளுவதற்கும் வடிவமைப்பதற்கும் கையாளுகிறார்கள். வெவ்வேறு தினசரி வெளியீட்டைக் கொண்ட வெவ்வேறு தயாரிப்புகள். நாங்கள் 45 க்கும் மேற்பட்ட வகையான வழக்கமான தயாரிப்புகளையும் 100 க்கும் மேற்பட்ட வகையான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளையும் உற்பத்தி செய்கிறோம்.